Blog Archives

سکوت کفتارها/رضا اغنمی

نام کتاب: سکوت کفتارها نام نویسنده: رز آتشگاهی تاریخ انتشار: تابستان . لندن1399 درنخستین برگ کتاب آمده است: «پیشکش به انگیزه و همراه نیمی از زندگی ام مایک و مهربان یار و یاور روزهای درغربتم مجید.» ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ امرداد

شما را به دیدن دویست وسی و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »