انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : جنگ و خشونت در خاورمیانه بس است.

وضعیت حقوق بشر و گزارش سازمان ملل شورای اروپا، و جمهوری اسلامی و تحریمها. آیا تعهدات ۲۲۳۱ دوباره به مذاکره گذاشته خواهد شد؟ قرار تازه ای تدوین خواهد شد؟ بیلان حقوق بشر در ایران.

یوتیوب