انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : پاندمی، طبیعت انسان، از توماس هوبس تا ژان زیگلر

در شماره ۱۳۴ از انسانیت و ایرانیت به گزارش «فریدوم هوس» سازمان غیر دولتی امریکائی در رابطه با فشار دولت ها با سواستفاده از پاندمی نسبت به زیر پا گذاردن آزادی ها، به نظریات توماس هوبس و روسو درباره طبیعت انسان، درو زدن دموکراسی بوسیله سرمایه داری، مخاطرات حاصل از جهانی شدن تولیدات بهداشتی و خوراکی و نظریات ژان زیگلر در ارتباط با غارت منابع کشور ها و فقر و فساد سرمایه داری می پردازیم.

یوتیوب