انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و ،محمدرضا شاهید : قهرمان هرگز نمی میرد

بسیج روشنفکران و سندیکاهای بین المللی، انجمن های طرفدار حقوق بشر و سازمان های آزادی خواه در دفاع از حقوق انسانی در ایران نشان داد که نوید افکاری جمهوری اسلامی را شکست داد. ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان نفرت خود را نسبت به کشتارها و ضرب و شتم و زندان های آزادیخواهان و طرفداران عدالت و برابری را به گوش جهانیان می رسانند. هم میهنان شرافتمند در این اقدام هم صدا و هم ساز باشیم.

یوتیوب