انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و ،محمدرضا شاهید : نسرین ستوده ،بختیار لبنان

نسرین ستوده با دست زدن به اعتصاب غذا در زندان جمهوری اسلامی یک بار دیگر وکیل مطالبات حقوقی زندانیان سیاسی ایران شد. اخراج یا عدم اخراج دکتر شاپور بختیار از جبهه ملی ایران؟ انفجار لبنان در واقع انفجار فساد، رشوه خواری، قدرت الیگارشی مالی و دموکراسی صوری است .

یوتیوب