انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : انقلاب مشروطه، بختیار و امروز

استبداد را تنها با قانون می توان مهار کرد. قانون قرارداد اجتماعی برخاسته از رشد آحاد جامعه و تلاش روشنفکران است. قانون در عصر مدرنیته به تنهایی مفهومی ندارد، قانون باید مبتنی بر استقرار دموکراسی باشد تا اعتبار پیدا کند. دموکراسی در اثر تفکیک سه قوه به وجود می آید، سه قوه‌ای که از یکدیگر به طور مجزا عمل می کنند. نگهبان قانون حاکمیت است و نظارت بر اجرای قانون در دست لایزال ملت می باشد. قانونی که توسط حکام و شاهان زیر پا گذارده شود، زمینه انقلاب مردم را فراهم می سازد و انقلاب امری اجتناب ناپذیر می گردد.

یوتیوب