انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : از مرگ ژیزل حلیمی تا مسیح علی‌نژاد.

ژیزل حلیمی یکی از زنان برجسته جنبش فمینیستی درگذشت. جنبش فمینیستی ایران در حرکت است. نقش زنان مبارز در آینده جامعه ما مهم است اما ایران ما نیز مانند کشورهای مدرن برای دستیابی به “آزادی اندیشه و بیان” نیاز به زنان و مردان استوار و متعهد به آرمانهای والای انسانی دارد.

یوتیوب