انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید : ابعاد قرارداد با چین و انفجار در پارچین

قرارداد احتمالی ۲۵ ساله با چین آیا تنها به خلیج فارس و نفت محدود است؟ پروژه استراتژی جاده ابریشم قرن بیست و یکم. انفجار در پارچین کار کیست؟

یوتیوب