انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید – کشتار مردم کرد

کشتار مردم کرد به هر عذر بهانه‌ای، توسط هر دولتی محکوم است. بیش از یک قرن است که این مردم شریف آلت دست امیال جباران و جهانخواران و همینطور سوسیاست رهبران خود و عده‌ای ماجراجو شده‌اند.

یوتیوب