انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید – برده‌داری در قرن بیست و یکم

جوامع را بی‌عدالتی و فقر و استبداد فرا گرفته است؛ دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که بخش بزرگی از کسانی‌که بر کشورها حکومت می کنند از خرد و تدبیر لازم برای مسئولیتی که بر عهده دارند برخوردار نیستند. در واقع غالبا، عوامل ذی‌نفوذ، یعنی صاحبان قدرت و ثروت، از این سران رسمی کشورها، به عنوان “ماریونت” به نفع خود استفاده می کنند و دموکراسی را که می توانست روزنه‌ امیدی برای زندگی بهتر باشد را دور می زنند. به طوری که می‌توان گفت در قرن بیست و یکم، مردمان جهان، در شرایط یک برده داری و “راسیسم سیستمیک” تازه‌ای به سر می برند. تبعیضات نژادی، جنگ و افزایش پناهندگان سیاسی و اقتصادی و جنگی، تجاوز به حقوق زنان و کودکان، در اقصا نقاط جهان از جمله دلایلی هستند بر این ادعا، که در گفتار این هفته انسانیت و ایرانیت مورد مداقه قرار گرفته‌اند.

یوتیوب